Get Adobe Flash player

สมัครสมาชิก

สื่อการสอน

Menumultimedia

social icon

 

 

โรงเรียนสุจริต

ITA 1

ITA Jetjumnong

ITA Comment

ITA Rong

ITA QA

 

โรงเรียนคุณธรรม

moral menu

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ที่ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
1 นายสุเชาว์  เชาวรักษ์

17 พฤษภาคม 2514

ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2514

รักษาการ

ในตำแหน่งครูใหญ่

2 นายบรรเจิด  ประสมทรัพย์

21 มิถุนายน 2514

ถึงวันที่ 15 เมษายน 2525

อาจารย์ใหญ่
3 นายเลียง  ภาคภูมิ

16 มิถุนายน 2525

ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2527

อาจารย์ใหญ่
4 นายนพเกียรติ  กองเกตุใหญ่

11 มิถุนายน 2527

ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2535

ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 นายชาลี  พงษ์พัว

8 พฤศจิกายน 2535

ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540

ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 นายสมบัติ  วันชูลี

14 พฤศจิกายน 2540

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2541

ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 นายศุภร  พุ่มเข็ม

22  ธันวาคม 2541

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548

ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 นายเกียรติ  ทองลิ้ม

31 มีนาคม 2548

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 นายประพฤติ  จงไมตรีพร

4 มกราคม 2553

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 นางสมพิศ  สำเนียงแจ่ม

พฤศจิกายน 2556

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 นายประวิทย์  สิงห์เรือง

 5 พฤศจิกายน 2563

ถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 567 หมู่1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 71160