Get Adobe Flash player

สมัครสมาชิก

สื่อการสอน

Menumultimedia

social icon

 

 

โรงเรียนสุจริต

ITA 1

ITA Jetjumnong

ITA Comment

ITA Rong

ITA QA

 

โรงเรียนคุณธรรม

moral menu

 

 

    

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

 wannipa 1

นางสาววรรณนิภา ฉิมพลี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

nattikan 1
นางสาวนัฎฐ์ติกาญ เจียวยี่

 

 

kanchana 1
นางสาวกาญจนา นงลักษณ์

 

 

pitsana 1
นางสาวปริศนา กุลศรี

 

 

sukallaya
นางสาวสุกัลยา เต็งสุวรรณ

 

 

pattarawadee
นางสาวภัทราวดี สุภาพิน

 

 

Neerawan
นางสาวณีรวัลย์ ธรรมมา

 

 

somrutai
นางสมฤทัย ปิยะภูริวิชญ์กุล

 

 

Chonticha
นางสาวชลธิชา โต๊ะน้อย

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 567 หมู่1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 71160