Get Adobe Flash player

สมัครสมาชิก

สื่อการสอน

 

โรงเรียนสุจริต

ITA 1

ITA Jetjumnong

ITA Comment

ITA Rong

ITA QA

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

12.wannipa

นางสาววรรณนิภา  ฉิมพลี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                                                         10.sasiporn         11.nattikan

                                                           นางสาวศิริพร  แกล้วการไร่           นางสาวนัฎฐ์ติกาญ  เจียวยี่

                                                         13.pitsana         14.kanchana       

                                                               นางสาวปริศนา กุลศรี              นางกาญจนา  วงศ์อร่าม

                                                                                15.kamon

                                                                                      นายกมล  เหมือนเพิก

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 567 หมู่1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 71160