Get Adobe Flash player

สมัครสมาชิก

สื่อการสอน

 

โรงเรียนสุจริต

ita4ita3ita1 
 ita2
 QA

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

12.wannipa

นางสาววรรณนิภา  ฉิมพลี

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

                                                         10.sasiporn         11.nattikan

                                                           นางสาวศิริพร  แกล้วการไร่           นางสาวนัฎฐ์ติกาญ  เจียวยี่

 

 

                                                         13.pitsana         14.kanchana       

                                                               นางสาวปริศนา กุลศรี              นางกาญจนา  วงศ์อร่าม

 

                                                                                15.kamon

                                                                                      นายกมล  เหมือนเพิก

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 567 หมู่1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 71160