Get Adobe Flash player

สมัครสมาชิก

สื่อการสอน

Menumultimedia

social icon

 

 

โรงเรียนสุจริต

ITA 1

ITA Jetjumnong

ITA Comment

ITA Rong

ITA QA

 

โรงเรียนคุณธรรม

moral menu

อัตลักษณ์                “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ”

 

เอกลักษณ์               “ประพฤติดี  มีจิตอาสา  รักดนตรี  กีฬาไทย”

 

มาตรการส่งเสริม       1.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                                    2.  โครงการโรงเรียนของพ่อ โรงเรียนพอเพียง

                                    3.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสุขภาพและกีฬา

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 567 หมู่1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 71160