Get Adobe Flash player

สมัครสมาชิก

สื่อการสอน

Menumultimedia

social icon

 

 

โรงเรียนสุจริต

ITA 1

ITA Jetjumnong

ITA Comment

ITA Rong

ITA QA

 

โรงเรียนคุณธรรม

moral menu

           เมื่อปี พ.ศ. 2513  ขณะที่นายสุชาติ สุขเจริญ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ่อพลอย  ได้พิจารณาเห็นว่า  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาของอำเภอบ่อพลอย   ต้องเดินทางไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ทำให้ผู้ปกครองบางส่วน ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้  ดังนั้น ท่านจึงเสนอขอให้กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอบ่อพลอยขึ้น  และได้รับการอนุมัติ ให้จัดตั้งในปีการศึกษา 2514  ซึ่งประจวบกับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน ครองราชย์สมบัติครบ 25 ปี และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระราชพิธีรัชดาภิเษกสมโภช  รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานนามให้โรงเรียนแห่งนี้ว่า  “โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก”

          โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2514  มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก จำนวน 52 คน โดยในระยะแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน จึงได้อาศัยอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนบ้านบ่อพลอยเป็นสถานที่เรียน มีเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการอำเภอ  บ่อพลอย และครูโรงเรียนบ้านบ่อพลอยช่วยสอน   โดยมีนายสุเชาว์  เชาวรักษ์ ศึกษาธิการอำเภอ บ่อพลอย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

          และในวันที่  9  มิถุนายน 2514  จึงได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรกขึ้น บนเนื้อที่ 200 ไร่เศษ ติดกับโรงเรียนบ้านบ่อพลอย  มีนายวงษ์ ช่อวิเชียร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี

          ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นปีการศึกษาแรก นับถึงปีการศึกษา 2560  โรงเรียนเปิดทำการสอนมาเป็นปีที่ 47

 

          ปัจจุบัน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  ตั้งอยู่เลขที่ 567 หมู่ 1  ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 71160

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 567 หมู่1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 71160